Algemene voorwaarden Rob Ligtenberg vaaractiviteiten

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Rob Ligtenberg Vaaractiviteiten (RLV): de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Client: de wederpartij van Rob Ligtenberg Vaaractiviteiten.

2. Algemeen
2.1.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen RLV en cliënt waarop RLV deze voorwaarden van toepassing verklaart, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.
2.2.
Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
2.4.
Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. RLV en cliënt treden alsdan in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

3. Rondvaarten
3.1.
Individuele tochten zijn rondvaarten waarvoor een reservering is te boeken door en voor één of meerdere personen. Reserveren voor individuele tochten kan tot en met max. 12 personen.
3.2.
Groepstochten zijn rondvaarten waarvoor een reservering is te boeken door een groep van maximaal 12 personen die de boot exclusief huurt. Groepstochten kunnen uitsluitend vooraf geboekt worden. Indien boeken plaats vindt binnen 4 weken voor de geplande vaart is het verschuldigde bedrag meteen na ontvangst factuur te voldoen. Er kan een optie op een groepsvaart genomen worden tot 4 weken voor de dag waarop de groepsvaart moet plaatsvinden.
3.3.
Onze rondvaarten vinden plaats aan boord van Skûtsje Nooit Volmaakt.
3.4.
Passagiers (inclusief groepen) dienen 15 minuten voor een rondvaart aanwezig te zijn. Indien niet anders afgesproken is het vertrekpunt op Kudelstaartseweg 96, 1433 GL Kudelstaart
3.5.
Het meenemen van huisdieren is slechts toegestaan na toestemming van de schipper.
3.6.
Het is niet toegestaan te roken in de kajuit en in de kuip.

4. Boothuur
4.1.
De minimale afname voor een groepsrondvaart (artikel 3.2) is 2 uur.
4.2.
Skûtsje Nooit Volmaakt kan uitsluitend gehuurd worden met schipper en bemanning.
4.3.
Het is niet toegestaan de gehuurde boot door te verhuren aan een derde partij.

5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1.
In geval van groepsvaarten is de overeenkomst definitief/ bindend als een door RLV opgemaakte, schriftelijke bevestiging van de reservering per post of mail is toegestuurd. Deze reservering wordt een definitieve boeking als orderbevestiging voor de groepsvaart is ontvangen door RLV.
5.2.
Als ontbindende voorwaarde voor alle rondvaarten gelden weersomstandigheden waardoor de rondvaart belemmerd dan wel onmogelijk wordt. Of van dergelijke weersomstandigheden sprake is komt ter beoordeling van RLV en / of de schipper in functie.
Bij een windkracht boven 7 Beaufort wordt er nooit gevaren. Dit sluit niet uit dat de schipper kan besluiten niet te varen bij een windkracht minder dan 7 Beaufort. In alle gevallen van overmacht kan RLV en/of de schipper in functie besluiten de vaart niet uit te voeren dan wel te wijzigingen. Overmacht is elke omstandigheid die ervoor zorgt dat tekortkomingen RLV niet kunnen worden toegerekend
5.3.
Passagiers dienen zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en instructies van RLV en haar vrijwilligers.
5.4.
RLV en/of de schipper in functie is gerechtigd om passagiers die zich misdragen of in kennelijke staat verkeren van boord te verwijderen.
5.5.
Client dient alle aanwijzingen van RLV of haar schippers stipt en zonder uitstel op te volgen.
5.6.
De schipper heeft het recht de vaarroute te wijzigingen wanneer stremmingen op de geplande vaarroute dit vereisen.

6. Vertragingen en wachttijden
6.1.
Bij individuele tochten hoeft door de schipper niet gewacht te worden; de boot vertrekt op het geplande tijdstip. Er vindt geen restitutie van betaalde tickets plaats.
6.2.
Bij groepstochten wacht de schipper max. 60 minuten. Indien langer gewacht moet worden is het aan de schipper te besluiten de vaart wel of niet door te laten gaan.
a. Extra kosten (langere beschikbaarheid schipper en bemanning van RLV en eventueel ingehuurd personeel van derden) kunnen aan cliënt doorberekend worden.
b. Indien de vertraging/ wachttijd veroorzaakt door cliënt leidt tot annulering van de huur wordt geen restitutie verleend van de betaalde huursom.

7. Betaling
7.1. Groepsvaarten dienen maximaal 2 weken na factuurdatum betaald te zijn.
7.2. Individuele tochten worden via internet vooruit betaald.
7.3. Betalingen dienen te geschieden op bankrekening NL67 RABO 0304 928631 ten name van Rob Ligtenberg Vaaractiviteiten.
7.4. Verschuldigde bedragen dienen in één termijn voldaan te worden.

8. Catering/diensten derden
8.1.
Indien bij groepstochten catering of andere diensten verlangd worden kan RLV deze faciliteren. Indien inhuur derden nodig is dan gelden de algemene voorwaarden van deze derden op de overeenkomst voor de dienst die zij leveren.
8.2.
Indien cliënt de catering en/ of andere diensten zelf verzorgt dient dit tijdig bij RLV bekend gesteld te worden. RLV neemt geen enkele verantwoording voor deze diensten.
8.3.
Indien RLV de catering verzorgt en deze dienst wordt binnen 7 dagen voor afvaart geannuleerd dan komt de bederfelijke waar volledig voor rekening van cliënt.

9a. Annulering groepsvaarten
9a.1.
Annulering door cliënt kan uitsluitend schriftelijk (inclusief e-mail), voorzien van datum, geschieden.

9b. Annulering individuele vaartochten
9b.1.
Voor individuele tochten vindt geen restitutie van betaalde tickets plaats.
9b.2.
Cliënt kan RLV verzoeken om mee te varen op een andere individuele tocht.
9b.3.
RLV kan de vaart annuleren wegens te verwachten slechte weersomstandigheden.
9b.4.
RLV kan de vaart annuleren bij overige bijzondere omstandigheden zoals een defect aan de boot of onderbezetting van personeel.
9b.5
Bij genoemde annulering onder punt 9.3 en 9.4 zal een nieuwe afvaardatum worden overeengekomen of indien gewenst restitutie van betaalde tickets plaatsvinden.

10. Aansprakelijkheid RLV
10.1.
RLV is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/ of verlies van eigendommen van cliënt. Cliënt neemt al haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.
10.2.
RLV is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van cliënt, behoudens ontstaan door grove schuld of opzet van RLV.
10.3.
RLV is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van cliënt ontstaan bij het betreden van de afvaart steiger of de rondvaartboot. Cliënt betreedt de afvaarsteiger en/ of de rondvaartboot geheel op eigen risico.
10.4.
RLV is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging bij afvaart of tijdens de rondvaart.
10.5.
Voor zover RLV aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte (gevolg-) schade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt.
10.6.
Voor zover RLV aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.
10.7.
RLV is nimmer aansprakelijk voor verloren voorwerpen van cliënt.

11. Aansprakelijk cliënt
11.1.
Client is aansprakelijk voor door cliënt veroorzaakte schade aan eigendommen van RLV of derden.
11.2.
Client is aansprakelijk voor schade die cliënt of zijn bagage aan RLV of haar schippers – bemanning berokkent.
11.3.
Alle door RLV georganiseerde en uitgevoerde activiteiten vinden volledig voor risico van cliënt plaats.
11.4.
Client vrijwaart RLV voor schadeclaims door derden.

12. Aansprakelijk algemeen
12.1.
RLV is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze is ontstaan, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld. De wettelijk schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het betaalde bedrag.
12.2.
Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders / begeleiders. Kinderen van 14 jaar of jonger dienen te allen tijde onder begeleiding mee te varen.
12.3.
Kan RLV door overmacht (zie artikel 5.2.) de rondvaart niet uitvoeren zoals overeengekomen dan is RLV niet verplicht tot enige restitutie.

14. Klachten
14.1. Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen 2 dagen na de rondvaart schriftelijk (e-mail) ter attentie van RLV te worden ingediend.

15. Privacy
15.1 RLV respecteert de privacy van alle cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hierbij houdt RLV zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

16. Veiligheid
16.1.
Client moet te allen tijde de aanwijzingen van schipper en/ of bemanning opvolgen.
16.2.
Indien aanwijzingen niet worden opgevolgd heeft de schipper van dienst of vrijwilligers van RLV het recht om de vaart af te breken. Cliënt kan dan geen aanspraak maken op vermindering van het in de overeenkomst vermelde bedrag.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1.
Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2.
Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

Scroll naar boven